>>آموزش

فوق لیسانس: معارف اسلامی و علوم سیاسی، تهران، دانشگاه امام صادق، مهرماه 1374
عنوان پایان نامه: بررسی اندیشه‌های حضرت علی علیه‌السلام در مورد توسعه سیاسی و کاربرد آن در جهان امروز
دکترا: علوم سیاسی با گرایش فلسفه سیاسی، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي خرداد ماه 1382
عنوان پایان نامه: عدالت در نگرش و روش امام علی علیه‌السلام
حوزه تخصصی پژوهشی: فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام – اندیشه سیاسی مسلمانان