>>عضویت در مجلات علمی

9. عضو هیأت تحریریه فصلنامه «پژوهش های روابط بین الملل»، انجمن ایرانی روابط بین الملل، از 1390 تاکنون. 8. عضو هیأت تحریریه فصلنامه «مطالعات خاورمیانه»، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، از 1390 تا کنون. 7. عضو هیأت تحریریه مجله «پژوهش در نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان»، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، از فروردین 1391 تا کنون
6. عضو هيأت تحريريه فصلنامه تخصصی سياست و انديشه، دانشگاه پيام نور، از زمستان 1389 تا كنون
5. سردبير و عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات ميان‌رشته‌ای در علوم انسانی»، پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از 1387 تا پاییز 1390
4. مدير مسئول و عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی پژوهشی «تحقيقات فرهنگي ايران»، پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از 1386 تا پاییز 1390
3. عضو هيأت تحريريه فصلنامه «علوم انسانی» دانشگاه تربيت مدرس، از تيرماه 1387 تاكنون
2. مدير مسئول و سردبير «دو ماهنامه فارابي»، مربوط به دبيرخانه جشنواره بين‌المللی فارابی، در موضوع علوم انسانی ايران، از بهمن ماه 1386 تا تابستان 1390
1. عضو هيأت تحريريه فصلنامه «مطالعات منطقه‌ای (اسرائيل‌شناسی آمريكا شناسی)»، مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه، 1378 تا 1380