>>کتاب‌های منشر شده
ردیف عنوان اثر ناشر و تاریخ نشر
32 حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین (3 جلد، 2000 صفحه، سرویراستار) موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، بهار 1394
31 اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز چالش جهان مدرن برای زندگی؛ راهبردها و موانع به‌آفرين، بهار 1392
30 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد نوزدهم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
29 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هجدهم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
28 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هفدهم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
27 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد شانزدهم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
26 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد پانزدهم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
25 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد چهاردهم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
24 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد سیزدهم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
23 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد دوازدهم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
22 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد یازدهم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
21 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد دهم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
20 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد نهم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
19 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هشتم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
18 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هفتم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
17 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد ششم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
16 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد پنجم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
15 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد چهارم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
14 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد سوم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
13 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد دوم) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
12 انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد اول) (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
11 درآمدي بر نظريه سياسي عدالت در اسلام (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز 1388
10 درآمدي بر نظام سياسي عدالت در اسلام (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز 1388
9 سیاست نبوی؛ مبانی، اصول، راهبردها (با همكاري جمعي از محققان) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زمستان 1386
8 روش‌شناسي در مطالعات سياسي اسلام (با همكاري جمعي از محققان) انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، بهار 1386
7 توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی علیه‌السلام شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی 1377، چاپ دوم، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، وابسته به انتشارات امیرکبیر 1379، چاپ سوم 1382، چاپ چهارم 1384
6 اندیشه سیاسی در جهان اسلام (جلد 2) پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی،1384
5 اندیشه سیاسی در جهان اسلام (جلد 1) پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی،1384
4 هویت در ایران (به اهتمام) پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی،1383
3 مبانی نظری هویت و بحران هویت (به اهتمام) پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی،1383
2 نگاهی به پدیده گسست نسلها (به اهتمام) پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی،1382
1 مشارکت سیاسی (به اهتمام) نشر سفیر، 1377