>>مقاله‌های چاپ شده در کتاب‌های مجموعه مقالات‌
ردیف عنوان مقاله عنوان کتاب ناشر و تاریخ نشر
73 استحقاق حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین (جلد 1 از3)، با همکاری رستم فلاح موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، بهار 1394
72 اجتهاد حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین (جلد 1 از3)، با همکاری محسن الهی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، بهار 1394
71 آرامش حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین (جلد1 از3)، با همکاری محسن الهی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، بهار 1394
70 حکمت و فلسفه سیاسی اسلامی؛ چیستی و ابعاد/td> حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین (جلد 1 از3) موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، بهار 1394
69 نگاهی به دیدگاه‌های سیاسی امام صادق علیه السلام ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1391
68 Status and Citizenship Rights of minorities and Coexistence Religion and Peace Coexistence Imam Sadiq (A.S) University Press 2014
67 نگاهی به عدالت در آرای اندیشمندان سلفی معاصر بنیادگرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان¬های دینی انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1390
66 نظام عدالت علوی، مبانی، اصول، مراحل، سطوح عدالت انتشارات پیام عدالت، 1390
65 Iran’s Religious Fundaments and Principles in Interaction with the International System Iran and the International System Routledge, 2011
64 مبانی و اصول اخلاقی اسلام در روابط بین‌الملل اخلاق و روابط بین‌الملل دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، بهار 1390
63 انديشه سياسي نصر حامد ابوزيد انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد نوزدهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
62 انديشه سياسي راشد الغنوشي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هجدهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
61 انديشه سياسي حسن حنفي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هفدهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
60 انديشه سياسي طيب تيزيني انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هفدهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
59 انديشه سياسي فؤاد زكريا انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد شانزدهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
58 انديشه سياسي علال فاسي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد پانزدهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
57 انديشه سياسي سيد فخرالدين شادمان انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد چهاردهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
56 انديشه سياسي مالك بن نبي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد چهاردهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
55 انديشه سياسي علامه سيد محمدحسين طباطبايي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد چهاردهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
54 انديشه سياسي عبدالرزاق انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد چهاردهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
53 انديشه سياسي اقبال لاهوري انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد دوازدهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
52 انديشه سياسي بديع‌الزمان نورسي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد دوازدهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
50 انديشه سياسي شاه‌آبادي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد دوازدهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
50 انديشه سياسي ميرزا آقاخان كرماني انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد دهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
49 انديشه سياسي نجم‌آبادي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد نهم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
48 انديشه سياسي امیر کبیر انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هشتم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
47 انديشه سياسي ملا علي كني انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هشتم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
46 انديشه سياسي طهطاوي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هشتم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
45 انديشه سياسي محمدبن عبدالوهاب انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هفتم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
44 انديشه سياسي شاه ولي‌الله دهلوي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هفتم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
43 انديشه سياسي سيوطي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد پنجم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
42 انديشه سياسي سيد حيدر آملي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد پنجم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
41 انديشه سياسي ابن قيم جوزيه انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد پنجم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
40 انديشه سياسي ابن تيميه انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد چهارم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
39 انديشه سياسي عطاملك جويني انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد چهارم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
38 انديشه سياسي فخر رازي انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد سوم) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
37 انديشه سياسي ابوالحسن اشعري انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد اول) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
36 انديشه سياسي ابوالحسن جاحظ انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد اول) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
35 انديشه سياسي ابوالحسن ابوحنيفه انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد اول) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
34 درآمدي بر انديشه سياسي متفكران مسلمان؛ طرح چند مسئله انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد اول) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1390
33 اخلاق دشمني در انديشه سياسي اسلام اخلاق كاربردي در ايران و اسلام پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز 1389
32 عدل و قسط در قرآن از منظر سياسي درآمدي بر نظريه سياسي عدالت در اسلام پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز 1388
31 عدالت سياسي در سيره نبوي صلی‌الله علیه و آله درآمدي بر نظريه سياسي عدالت در اسلام پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز 1388
30 برابري و نابرابري سياسي در انديشه سیاسی امام علي علیه‌السلام درآمدي بر نظريه سياسي عدالت در اسلام پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز 1388
29 نسبت حق، عدالت و رضايت عمومي در انديشه امام علي علیه‌السلام درآمدي بر نظريه سياسي عدالت در اسلام پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز 1388
28 عدالت و خشونت در انديشه سياسي اسلام درآمدي بر نظريه سياسي عدالت در اسلام پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز 1388
27 ابعاد نظري عدالت نبوي صلی‌الله علیه و آله (با اندكي تغييرات) عدالت و سياست؛ بررسي ابعاد نظري و كاربردي عدالت در گفتمان سياسي اسلام و عرب دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1387
26 ابعاد نظري عدالت نبوي صلی‌الله علیه و آله سياست نبوي؛ مباني، اصول،‌ راهبردها پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زمستان 1386
25 تعامل دولت نبوي با يهود سياست نبوي؛ مباني، اصول،‌ راهبردها پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زمستان 1386
24 تحليلي بر جنگ‌هاي پيامبر صلی‌الله علیه و آله با كفار سياست نبوي؛ مباني، اصول،‌ راهبردها پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زمستان 1386
23 اولین لرزه‌های هویتی ایرانیان از هویت ایرانی شرکت انتشارات سوره، مهر 1386
22 شاخص‌های روش‌شناختی تفکیک مطالعات سیاسی اسلام روش‌شناسی در مطالعات سیاسی اسلام دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ، بهار 1386
21 موانع روش‌شناختی نوآوری در تحقیقات سیاسی اسلام روش‌شناسی در مطالعات سیاسی اسلام دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ، بهار 1386
20 دلايل معرفتي عقب‌ماندگي مسلمانان از نگاه حسن حنفي مجموعه مقالات كنفرانس توسعه دانش و فناوري در ايران پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1386
19 الگوهاي هويتي در انديشه سياسي دورة قاجار دين و هويت مؤسسه مطالعات ملي، 1385
18 هویت فرهنگی ایرانیان و عقب ماندگی هویت در ایران پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، 1383
17 ویژگی‌های جامعه مطلوب از دیدگاه امام‌علی علیه‌السلام جامعه مدنی و اندیشه دینی (مجموعه مقالات همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی) پژوهشکده فرهنگ و معارف، زمستان 1382
16 سیر گسست در مبانی معرفت سیاسی اسلام نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، 1382
15 مبانی آزادی و آزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی علیه‌السلام حکومت علوی، ساختار و شیوه حکومت دبیرخانه مجلس خبرگان 1381
14 عدالت و آزادی در فلسفه سیاسی امام‌علی علیه‌السلام مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی امام‌علی علیه‌السلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات، فرهنگی، اسفند 1380
13 فلسطین، اسرائیل و انتفاضه: نزاع برای هویت مطالعات منطقه‌ای (آمریکا شناسی – اسرائیل‌شناسی) جلد هفتم مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه،تابستان 1380
12 نگرشهای انسانی و فرامذهبی در اندیشه سیاسی امام علی علیه‌السلام امام علی علیه‌السلام فرهنگ عمومی و همبستگی اجتماعی (مجموعه مقالات همایش، مشهد، 1379) موسسه فرهنگی انتشاراتی زهد، بهار 1380
11 آزادی سیاسی در حکومت امام علی علیه‌السلام عدالت و آزادی در نگاه امام علی علیه‌السلام (مجموعه مقالات همایش امام علی علیه‌السلام، دانشگاه مشهد، 1379) دفتر نشر و پخش معارف و انتشارات امام باقر علیه‌السلام ، بهار 1380
10 مبانی مشترک دین و حکومت از منظر امام علی علیه‌السلام مجموعه مقالات همایش و دین و دنیا از منظر امام علی علیه‌السلام دانشگاه اصفهان، زمستان 1379
9 حزب الله، اسرائیل و پدیده عقب نشینی مطالعات منطقه ای(آمریکا شناسی، اسرائیل‌شناسی)، جلد پنجم مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، زمستان 1379
8 باراک و صلح (ترجمه و تلخيص) مطالعات منطقه ای(آمریکا شناسی، اسرائیل‌شناسی)، جلد چهارم مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، پاییز 1379
7 سوریه، اسرائیل؛ نزاع بر سر صلح مطالعات منطقه ای(آمریکا شناسی، اسرائیل‌شناسی)، جلد سوم مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، تابستان 1379
6 مناقشه لبنان – اسرائیل و چشم اندازهای آینده مطالعات منطقه ای(آمریکا شناسی، اسرائیل‌شناسی)، جلد دوم مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، بهار 1379
5 ویژگی‌های مفهومی پدیده فراصهیونیسم مطالعات منطقه ای(آمریکا شناسی، اسرائیل‌شناسی)، جلد اول مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، زمستان 1378
4 تأملات سیاسی در نظام حکومتی امام‌علی علیه‌السلام تأملات سیاسی در تفکر اسلامی جلد 4 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پاییز 1377
3 مبانی مشارکت مردم در حکومت در سیره امام علی علیه‌السلام مشارکت سیاسی نشر سفیر – پاییز 1377
2 مواضع و عملکرد نظام بین الملل در قبال جنگ عراق علیه ایران انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی و نظام بین‌الملل شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، بهار 1376
1 ارزشهای انقلاب اسلامی فجر انقلاب در بهار قرآن شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، زمستان 1374