>>مقاله‌های چاپ شده در مجلات و فصلنامه‌ها
ردیف عنوان مقاله محل نشر تاریخ نشر نوع نشریه
65 اسلام بر دو راهی خشونت و مسالمت؛ ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی ايران، شماره 34 بهار 1393 علمی پژوهشی
64 راهبردهای عمل گرایانه اسلام در روابط با غیر مسلمانها پژوهش های روابط بین الملل، انجمن ايرانی روابط بین الملل، ‌شماره 8 تابستان1392 علمي پژوهشي
63 Ethical norms and principle of Islam IBN SINA academic research institute Sarajevo,Vol.XV, No.56. Summer 2012 علمی پژوهشی
62 Status and Citizenship Rights of Minorities and Coexistence in Islam Philosophy Study (USA), Volume 2, Number 7, July 2012 (Serial Number 12) August 2012 ISI
61 Methodological Impediments to Innovation on Political Thought of Islam International Conference on Social Science and Humanity, ICSSH 2011, IACSIT Press,Chennai, India,Volume 31 March 2012 ISI
60 قابلیت‌های و فرصت‌های نظریه‌پردازی اسلامی ایرانی روابط بین‌الملل فصلنامة پژوهش‌های روابط بین‌الملل، انجمن ایرانی روابط بین‌الملل، دورة نخست، شماره سوم بهار 91 علمي پژوهشي
59 Strategies for Peaceful Coexistence in Islam Sociality and Economics Development, IACSIT Press, Kuala Lumpur, Malaysia, Volume 10 June 2011 ISI
58 انديشه سياسی فؤاد ذکریا فصلنامه مطالعات خاورميانه زمستان 90 علمي ترويجي
57 مبانی و اصول روابط بین‌الملل در اسلام فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، انجمن ایرانی روابط بین‌الملل، دوره نخست، شمارة یکم پاییز 90 علمي پژوهشي
56 دراسة تحليلية لحروب النبي الأكرم صلی الله علیه و آله ضد أعدائه مجله العلوم الانسانية، دانشگاه تربيت مدرس، شماره 18 (3) Summer 2011 علمي پژوهشي
55 اخلاق دشمني در انديشه سياسي اسلام پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی ايران، ‌شمارة 20 پاييز 89 علمي پژوهشي
54 شيوه‌هاي تحول و بهبود آموزش عالي و پژوهش در ايران با تحليلي بر برخي مطالعات انجام شده مجله آموزش عالي- انجمن آموزش عالي ايران تابستان 89 علمي پژوهشي
53 انديشه سياسي طيب تيزيني فصلنامه مطالعات خاورميانه، شماره 60 بهار 89 علمي ترويجي
52 نسبت حق، عدالت و رضايت عمومي در انديشة امام علي علیه‌السلام پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی ايران، ‌شمارة 15 تابستان 88 علمي پژوهشی
51 الموانع المثولوجية للابداع في الدراسات السياسية الاسلامية مجله العلوم الانسانية، دانشگاه تربيت مدرس، شمارة 16(4) Winter 2009 علمي پژوهشی
50 المؤشرات المثولوجيه في‌التمييز بين الدراسات السياسية الاسلامية مجله العلوم الانسانية، دانشگاه تربيت مدرس، شمارة 16 (3) Summer 2009 علمي پژوهشی
49 برابري و نابرابري سياسي در اندیشه امام علي علیه‌السلام پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی‌شماره 9 زمستان 86 علمي پژوهشی
48 تحلیل سیاسی جنگهای پیامبر صلی الله علیه و آله: راهبردی برای امروز پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی‌شماره 7 تابستان 86 علمي پژوهشی
47 کرامت انسانی و خشونت در اسلام پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی‌شماره 3 تابستان 85 علمي پژوهشی
46 میزات الحاکم و النخبه السیاسیه فی نظر الامام علي علیه‌السلام مجله العلوم الانسانیه، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 13 بهار 2006 علمي پژوهشی
45 العدالة و الحریة فی‌الفکر السیاسی للامام علي علیه‌السلام مجله العلوم الانسانیه، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 12 پاییز 2005 علمي پژوهشی
44 پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ، شماره 26 تابستان 1384 تخصصي
43 جهان اسلام، غرب و جهانی شدن از نگاه حسن حنفی فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 42 تابستان 1384 علمي ترويجي
42 جنبشهای اسلامی، خشونت و افراطی گری از دیدگاه راشد الغنوشی فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 41 بهار 1384 علمي ترويجي
41 نظارت در نظام جمهوری اسلامی فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علي علیه‌السلام ، شماره 23 پاییز 1383 تخصصي
40 حرکت‌های اسلامی؛ نقد گذشته، راهبرد آینده (از دیدگاه راشد الغنوشی) فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 38 تابستان 1383 علمي ترويجي
39 بنیادهای اخلاقی جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علي علیه‌السلام ، شماره 22 تابستان 1383 تخصصي
38 جهان اسلام و غرب؛ دیدگاه نصر حامد ابوزید فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 37 بهار 1383 علمي ترويجي
37 The Relationship between Ethics and Politics Discourse, Number 20 Spring 2004 علمي پژوهشي
36 عدالت قرآنی در اندیشه نصر حامد ابوزید فصلنامه مقالات و بررسی‌ها دانشکده الهیات دانشگاه تهران شماره 74 زمستان 82 علمي پژوهشي
35 اخلاق و سیاست در نگرش و روش امام علي علیه‌السلام فصلنامه علوم سیاسی، شماره 23 پاییز 82 تخصصي
34 Justice and freedom in Imam Ali's Political Philosophy Discourse Number 13 Summer 2003 علمي پژوهشي
33 اسلام و حکومت در اندیشه راشد الغنوشی فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 33 بهار 82 علمي ترويجي
32 Human freedom: Quranic bases and Viewpoint Discourse Number 11 Winter 2002 علمي پژوهشي
31 اجتماعات فاضله و غیر فاضله در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی فصلنامه راهبرد – شماره 25 پاییز 81 تخصصي
30 مبانی آزادی و آزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علي علیه‌السلام فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 21 پاییز 80 تخصصي
29 آزادی انسان از دیدگاه قرآن فصلنامه علوم سیاسی، شماره 15 پاییز 80 تخصصي
28 الزام های نخبگان سیاسی در حکومت دینی هفته نامه پگاه حوزه، شماره 26 آبان 80 -
27 The Characteristics of the Political Elite in Imam Ali's Viewpoint Discourse, Number 9 Summer 2001 علمي پژوهشي
26 ویژگیهای نخبگان سیاسی از دیدگاه امام علي علیه‌السلام فصلنامه اندیشه دینی – دانشگاه شیراز دوره دوم، شماره سوم، شماره پیاپی 7 بهار 80 تخصصي بعداً علمي پژوهشي
25 جایگاه دشمنان و مخالفان در نگرش سیاسی امام علي علیه‌السلام فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 26 بهار 80 تخصصي
24 عدالت در ا ندیشه سیاسی امام علي علیه‌السلام دو ماهنامه اندیشه حوزه، شماره 27 فروردین 80 تخصصي
23 مبانی مشترک دین و حکومت در اندیشه سیاسی امام علي علیه‌السلام ماهنامه بصائر، شماره 30 اسفند 79 -
22 اصول و مبانی اخلاقی در سیاست عملی امام علي علیه‌السلام فصلنامه فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 36- 33 زمستان 79 تخصصي
21 امام علي علیه‌السلام و اصلاحات سیاسی کتاب نقد، شماره 16(چاپ با تحریف و تغییر بدون اجازه) پاییز 79 تخصصي
20 حاکمان و مردم در نگرش سیاسی امام علي علیه‌السلام ماهنامه بصائر، شماره 29 مهر و آبان 79 -
19 Islam and Political Development Desicourse, Number 4 Spring 2000 علمي پژوهشي
18 تأثیر سیره سیاسی امام علي علیه‌السلام بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) فصلنامه«دانشگاه اسلامی» سال سوم، شماره 11 زمستان 78 -
17 اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی امام علي علیه‌السلام ماهنامه بصائر، شماره 28 آذر ماه 78 -
16 کرامت انسانی در سیره سیاسی امام علي علیه‌السلام فصلنامه «فرهنگـ» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شماره 28 - 27 زمستان 77 تخصصي
15 ویژگیهای جامعه مطلوب از دیدگاه امام علي علیه‌السلام فصلنامه «دانشگاه اسلامی» سال دوم، شماره 5 تابستان 77 تخصصي
14 دیدگاه حضرت علي علیه‌السلام پیرامون توسعه اقتصادی و ارزشهای انسانی روزنامه سلام، شماره 1603 و 1606 آذر ماه 76 25, 28 -
13 توسعه سیاسی در غرب روزنامه همشهری، شماره 1342 8 شهریور ماه 76 -
12 ساختارهای اقتصادی و نوسازی سیاسی روزنامه همشهری، شماره 1343 9 شهریور ماه 76 -
11 نظریات توسعه سیاسی و جوامع در حال توسعه روزنامه همشهری، شماره 1388 4 تیرماه 76 -
10 نقش مشارکت در توسعه سیاسی روزنامه همشهری، شماره 1389 5 تیرماه 76 -
9 جلوه‌های گوناگون توسعه سیاسی روزنامه همشهری، شماره 1390 8 تیرماه 76 -
8 عدالت و نخبگان سیاسی از دیدگاه امام علي علیه‌السلام روزنامه همشهری، شماره 1239 4 اردیبهشت 76 -
7 عدالت و رفتار سیاسی جامعه روزنامه همشهری، شماره 1240 اردیبهشت 76 -
6 عدالت در اندیشه سیاسی امام علي علیه‌السلام روزنامه همشهری، شماره 1238 3 اردیبهشت 76 -
5 نخبگان و قدرت سیاسی از دیدگاه امام علي علیه‌السلام روزنامه همشهری، شماره 869 7 دی ماه 74 -
4 مواضع و عملکرد نهادهای بین المللی در جنگ تحمیلی روزنامه اطلاعات، شماره‌های 8020589 و 20590 9 و10مهرماه 74 -
3 بوسنی و هرزگوین از آغاز تا بحران روزنامه جمهوری اسلامی، شماره 20543 17 مرداد ماه 74 -
2 بحران بوسنی؛ جهان متمدن؛ ناتوان تر از همیشه روزنامه اطلاعات، شماره‌های 20543 و 20544 15 و 16 مرداد ماه 74 -
1 عملکرد نظام بین الملل در قبال بحران اخیر بوسنی و هرزگوین مجله «بصائر» شماره 10 مرداد ماه 74 -