>>سوابق تدریس
ردیف عنوان درس مقطع محل تدریس تعداد واحد تدریس تاریخ
47 اندیشه‌های سیاسی اجتماعی در مصر دکترا دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 2 نیم سال دوم 93-92
46 مبانی کلامی جریانهای سیاسی اجتماعی دکترا جامعه‌المصطفی العالمیه 2 نیم سال دوم 93-92
45 اندیشه سیاسی اهل بیت دکترا جامعه‌المصطفی العالمیه 2 نیم سال دوم 93-92
44 مبانی علم سیاست (رشته مطالعات فلسطین فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده مطالعات جهان 2 نیم سال اول 93-92
43 مبانی علم سیاست (رشته مطالعات مصر فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده مطالعات جهان 2 نیم سال اول 93-92
42 مبانی علم سیاست (رشته مطالعات عراق فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده مطالعات جهان 2 نیم سال اول 93-92
41 دین و سیاست فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال اول 93-92
40 مبانی اندیشه سیاسی اسلام لیسانس دانشگاه امام صادق علیه السلام 2 نیم سال دوم 92-91
39 دین و سیاست فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال دوم 92-91
38 زبان تخصصی لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سیاسی 2 نیم سال دوم 91-90
37 دین و سیاست فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال دوم 91-90
36 دین و سیاست (گروه روسیه) فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال دوم 91-90
35 مبانی علم سیاست (گروه آلمان) فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده مطالعات جهان 2 نیم سال دوم 91-90
34 سیاست و حکومت در ایران فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده مطالعات جهان 2 نیم سال دوم 91-90
33 دين و سياست فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال اول 91-90
32 مبانی اخلاق حرفه‌ای در اسلام لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال اول 91-90
31 مباني انديشه سياسي اسلام لیسانس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 2 نیم سال اول 91-90
30 زبان تخصصي علوم سياسي لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي 2 (4 ساعت) نیم سال اول 90-89
29 مباني انديشه سياسي اسلام دكتري دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال اول 90-89
28 دين و سياست فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال دوم 89-88
27 تفسير آيات سياسي قرآن لیسانس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 2 نیم سال دوم 89-88
26 روش تحقيق فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال اول 89-88
25 زبان تخصصي علوم سياسي لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي 2 نیم سال اول 89-88
24 شناخت مأخذ تاریخ اسلام1 فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكدة الهيات 2 نیم سال اول 89-88
23 تفسير ‌آيات سياسي قرآن لیسانس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 2 نیم سال دوم 88-87
22 مباني علم سياست لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي 2 نیم سال دوم 88-87
21 تفسير ‌آيات سياسي قرآن لیسانس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 2 نیم سال اول 88-87
20 روش تحقيق فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال اول 88-87
19 تفسير ‌آيات سياسي قرآن لیسانس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 2 نیم سال دوم 87-86
18 مبانی اندیشه سیاسی اسلام لیسانس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 2 نیم سال اول 87-86
17 فقه سیاسی فوق لیسانس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 2 نیم سال اول 87-86
16 تاریخ سیاسی اسلام فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال اول 87-86
15 روش تحقیق فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال اول 87-86
14 مبانی اندیشه سیاسی اسلام لیسانس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 2 نیم سال اول 86 - 85
13 تاریخ تمدن اسلامی فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال اول 86 - 85
12 تاریخ سیاسی اسلام فوق لیسانس دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 2 نیم سال اول 86 - 85
11 تفسیر آیات سیاسی قرآن لیسانس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 2 نیم سال دوم 85-84
10 تاریخ تخصصی اسلام (2) لیسانس دانشگاه تهران، دانشکده الهیات 4 نیم سال دوم 85-84
9 فقه سیاسی فوق لیسانس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 4 نیم سال اول 85-84
8 مبانی اندیشه سیاسی اسلام لیسانس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 2 نیم سال اول 85-84
7 تاریخ تخصصی اسلام (1) لیسانس دانشگاه تهران، دانشکده الهیات 4 نیم سال اول 85-84
6 فلسفه سیاسی اسلام فوق لیسانس مرکز آموزش مدیریت دولتی 2 نیم سال دوم 82-81
5 فلسفه اخلاق فوق لیسانس مرکز آموزش مدیریت دولتی 2 نیم سال دوم 82-81
4 فلسفه سیاسی اسلام فوق لیسانس مرکز آموزش مدیریت دولتی 2 نیم سال اول 82-81
3 فلسفه اخلاق فوق لیسانس مرکز آموزش مدیریت دولتی 2 نیم سال اول 82-81
2 ریشه‌های انقلاب اسلامی ايران لیسانس دانشگاه پیام نور 2 نیم سال دوم 72-71
1 ریشه‌های انقلاب اسلامی ايران لیسانس دانشگاه پیام نور 2 نیم سال اول 72-71